Bransjestandard og etiske retningslinjer

 

NSSA følger de internasjonale retnings linjene satt av Fedessa for Self-Storage. For å bli et fullverdig medlem må kriteriene for ”full operator membership” møtes. Dette gir rett og plikt til bruk av NSSA sin logo.

 

Alle minilageranlegg skal ha adgangskontroll. Anlegget skal bestå av et sikkert, avgrenset område, i form av en bygning eller inngjerding. Minilager anlegg med utendørs lagring kan ha inntil 25 % av sitt tilgjengelige areal i utendørs containere.Det skal gå klart fram av markedsmateriell at dette ikke er minilager men utendørs containerlagring.
Det skal fokuseres på rene, ryddige og tørre lokaler
Det skal fokuseres på brannsikkerhet
Man skal tilstrebe åpne og gode relasjoner med offentlige myndigheter og politi

 

Det skal legges stor fokus på alle aspekter relatert til sikkerhet for kunden
Enhver leietager skal identifisere seg med gyldig ID. Kunden skal være forsikret, enten via medlemsbedriften, eller ved at kunden har dokumentert annen gjeldende forsikring

 

Kunden skal opplyses om ikke tillatte lagrede varer. Ethvert kundeforhold skal inngås med en skriftlig, signert kontrakt
NSSA’s logo skal benyttes av medlemmer som er opptatt som medlem av styret, og som har betalt de årlige avgifter. Ingen andre kan benytte denne logo. Logo må fjernes straks, og senest innen 3 måneder, ved utmeldelse eller eksklusjon.
Alle medlemsbedrifter plikter å følge normal etisk standard.

Hva kan ikke oppbevares

fedessalogo

 

Det er ikke lov å medbringe, eller oppbevare gjenstander som det er straffbart å være i besittelse av, eller som stammer fra straffbare forhold, på utleiers eiendom. Det samme gjelder brannfarlig materiale, kjemikalier, eksplosive stoffer eller annet som kan volde skade eller medføre fare eller ulempe for utleier eller utleiers kunder. Oppbevaring av organisk materiale skal først klareres med utleier, som uten nærmere begrunnelse kan avslå anmodningen.

Din nøkkel til sikker lagring